niedziela, 26 maja 2024
HotMoney

Co to jest grupa kapitałowa?

Grupa biznesmenów

Grupa kapitałowa to przede wszystkim pojęcie prawne. To szczególna struktura, łącząca podmioty gospodarcze, których relacje są między sobą powiązane. Czym jednak w prawie polskim jest grupa kapitałowa? Jak ją zdefiniować? Co należy wiedzieć o grupie kapitałowej?

Czym jest grupa kapitałowa?

Chcąc w prosty sposób zdefiniować określenie grupy kapitałowej, należałoby powiedzieć, że jest to zbiór zróżnicowanych, ale samodzielnie prawnych podmiotów gospodarczych, które łączą wspólne cele. Na tej podstawie są one powiązane prawnie, a każdy z podmiotów posiada udziały lub akcje. Struktura grupy kapitałowej składa się ze spółki dominującej, zwanej także spółką-matką oraz spółek zależnych, kontrolowanych przez spółkę dominującą. W polskim prawie, dokładną definicję grupy kapitałowej można znaleźć w ustawie o rachunkowości, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (podatkowa grupa kapitałowa). Grupy kapitałowe mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Jakie są rodzaje grupy kapitałowej?

Można wyróżnić konkretnie trzy typu spółek kapitałowych. Pierwszą z nich jest operacyjna spółka kapitałowa, której zadaniem jest wzmocnienie pozycji spółki-matki na rynku. Działa ona właśnie w obszarze operacyjnym działalności. Drugą grupę stanowią zarządcze (strategiczne) grupy kapitałowe, których najważniejszym zadaniem jest zachowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi spółkami zależnymi (spółki-córki). Jest jeszcze finansowa grupa kapitałowa, a podstawowy cel jej działania to maksymalizacja korzyści ekonomicznych i finansowych, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

zobacz także:  Przerwy techniczne w bankach. Mogą wystąpić problemy

Jakie są obowiązki grupy kapitałowej?

Podstawowym obowiązkiem grupy kapitałowej jest sporządzanie sprawozdań finansowych, które dokonywane jest na podstawie poszczególnych sprawozdań każdej z jednostek należących do grupy kapitałowej. Musi być ono tak skonstruowane jakby cała grupa stanowiła jedną jednostkę. Innymi słowy, wszystkie sprawozdania muszą zostać skonsolidowane w jedno. Składa się ono z bilansu rachunku zysków i strat, przepływu środków pieniężnych, kapitału własnego oraz innych dodatkowych informacji i objaśnień. Takie sprawozdania przeprowadza się z zasady na koniec roku bilansowego, ale jeżeli przepisy na to pozwalają, można go wykonać w innym terminie.

Kiedy grupa kapitałowa nie musi przedstawiać sprawozdań?

Oczywiście istnieją pewne wyjątki, które określają w jakich przypadkach grupa kapitałowa nie ma obowiązku składania sprawozdań. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy łączne średnioroczne zatrudnienie na pełen etat nie przekracza 250 osób. Wiąże się to także w przychodami od towarów, usług i transakcji finansowych w walucie polskiej, które nie przekraczają kwoty 15 mln euro. Zwolnione z obowiązku sprawozdań są również grupy kapitałowe, których łączny roczny bilans w walucie polskiej nie przekracza 7,5 mln euro. Dotyczy to rzecz jasna wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej od dnia bilansowego roku obrotowego do dnia bilansowego poprzedzającego rok obrotowy.

zobacz także:  Pożar Kyoto Animation, Tankowiec w rękach Strażników Rewolucji... - przegląd 18 lipiec 2019

Dodaj Twój komentarz