piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Bilans spółki, co to jest?

Bilans zysków firmy

Podstawowe pojęcia księgowe są niezbędnym elementem wiedzy przy prowadzeniu rachunkowości spółek. Istotne informacje na temat zagrożeń przedsiębiorstwa, które wynikają ze stanu majątkowego i źródeł jego finansowania zawiera bilans spółki. Czym jest i w jakim celu należy go sporządzać?

Co kryje się pod pojęciem bilansu spółki?

Bilans spółki jest odzwierciedleniem zasobów jakimi firma dysponuje, informuje również o sposobach ich pozyskania. Jest to obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Musi zostać sporządzony w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółkach akcyjnych, ponieważ są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Sporządzany jest w ujęciu wartościowym i pokazuje wyszczególnienie majątku spółki.

Co zawiera bilans spółki?

Każda spółka jest w posiadaniu majątku o różnym rodzaju. Są nimi środki finansowe zgromadzone w gotówce, urządzenia, nieruchomości, środki transportu czy wkłady współwłaścicieli. W bilansie wszystkie składniki należy ułożyć w odpowiednich grupach po to, aby ułatwić ich rozróżnienie. Zachowanie uporządkowanej struktury w bilansie ułatwia zarządzanie poszczególnymi składnikami majątku oraz ocenę finansową spółki. Poszczególne pozycje bilansu pokazują jakie są aktywa i pasywa spółki.

zobacz także:  Ile kosztuje badanie bilansu przez biegłego rewidenta?

Czym są aktywa?

Dane ujęte w bilansie opisują jaki majątek kontroluje określona spółka. Ten majątek jest określany mianem aktywów. Aktywa muszą być uporządkowane według kryterium możliwości ich zamiany na środki pieniężne, od najtrudniej do najłatwiej zbywalnych.

Na pierwszym miejscu wskazane są aktywa trwałe, są nimi np. nieruchomości, grunty, środki transportu i maszyny. To należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe jak np. udzielone pożyczki hipoteczne. W dalszej kolejności bilans wskazuje aktywa obrotowe jak zgromadzone środki pieniężne na koncie dla firm, pieniądze w gotówce, zapasy w postaci surowców i materiałów. Są nimi również należności krótkoterminowe np. z leasingu finansowego.

Kryterium podziału na opisane grupy aktywów jest uzależnione od okresu przez jaki spółka zamierza je utrzymywać. Utrzymywane przez okres powyżej 12 miesięcy to aktywa trwałe, do roku – obrotowe.

O czym informują pasywa spółki?

Według zasady równowagi bilansowej suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Pasywa to inaczej źródła finansowania danej firmy. W ujęciu bilansowym trzeba je ułożyć w grupy według źródeł z jakich pochodzi kapitał.

zobacz także:  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co warto wiedzieć?

Źródłem finansowania majątku spółki jest kapitał własny wniesiony przez współwłaścicieli, kapitały obce jak kredyty dla firm, wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte przez spółkę zobowiązania. Poszczególne składniki wymienia się w bilansie według stopnia ich wymagalności.

Najważniejszą rolą jaką spełnia bilans jest możliwość sprawdzenia jak wygląda struktura kapitału firmy.

Dodaj Twój komentarz