piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Ile kosztuje zmiana nazwiska? Czy każdy może zmienić nazwisko?

ile kosztuje zmiana nazwiska

Obowiązujące w Polsce przepisy dopuszczają zmianę nazwiska, jednak muszą zaistnieć określone powody. Kto może zmienić nazwisko i ile to kosztuje?

Zamiana nazwiska – na czym polega?

Uregulowania dotyczące zmiany nazwiska zawarte są w ustawie o zmianie imienia i nazwiska, w myśl której zmiana może sprowadzać się do przekształcenia aktualnie noszonego nazwiska lub nazwiska rodowego. Zmiana nazwiska może oznaczać zarówno zmianę na całkiem odmienne, zmianę pisowni lub przekształcenie nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Istotne, że procedura pociąga za sobą jedynie modyfikację naszych danych osobowych. W przypadku osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu nie powoduje zatarcia skazania, dzięki zmianie nazwiska nie jesteśmy również w stanie pozbyć się zaciągniętych do tej pory zobowiązań, nie pozbędziemy się długu z tytułu kredytu, czy pożyczki gotówkowej.

Kto może zmienić nazwisko?

Zmiana nazwiska w Polsce może nastąpić jedynie na wniosek osoby, która je nosi. W myśl obowiązujących przepisów nazwisko może zmienić:

 • obywatel polski,
 • nieposiadający obywatelstwa żadnego z państw cudzoziemiec, któremu przyznano stały pobyt w naszym kraju,
 • cudzoziemiec posiadający w Polsce status uchodźcy, jeżeli istnieją ważne powody, zagrażające jego życiu lub zdrowiu.
zobacz także:  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co warto wiedzieć?

Kiedy można zmienić nazwisko?

Katalog przesłanek, które dopuszczają możliwość uwzględnienia złożonego wniosku jest ściśle określony w obowiązujących uregulowaniach prawnych. Przyczyny uprawniające do zmiany nazwiska to:

 • kiedy jest ono ośmieszające lub nie licuje z godnością człowieka,
 • jeżeli mamy zamiar zmienić dotychczasowe nazwisko na takie, którego używamy w rzeczywistości,
 • kiedy nasze nazwisko zostało wcześniej zmienione w sposób niezgodny z prawem,
 • jeżeli dysponujemy jeszcze drugim obywatelstwem i pragniemy zmienić nazwisko na takie, które jest zgodne z uregulowaniami prawnymi tego kraju,
 • zawarcie związku małżeńskiego,
 • rozwód,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie pochodzenia dziecka na drodze sądowej.

Warto wiedzieć, że nie możemy zmienić nazwiska na nazwisko historyczne, które zasłynęło w dziedzinie nauki, kultury, polityki, społecznej lub wojskowej. Wyjątkiem może być sytuacja, w której jesteśmy w stanie wykazać naszych członków rodziny o historycznym nazwisku.

Jak zmienić nazwisko?

Chcąc zmienić nazwisko należy złożyć wniosek u kierownika urzędu cywilnego, który jest właściwy ze względu na nasze miejsce pobytu. Wydana decyzja o zmianie nazwiska staje się natychmiast wykonalna. Organem odwoławczym jest właściwy wojewoda i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

zobacz także:  Ile kosztuje nabijanie klimatyzacji w Krakowie, Warszawie...?

Wniosek o zmianę nazwiska – co musi zawierać?

W złożonym wniosku o zmianę nazwiska należy wskazać swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL, adres korespondencyjny, wnioskowane nazwisko. Należy również określić miejsce sporządzenia aktu urodzenia naszych małoletnich dzieci, jeśli zmiana nazwiska również ich dotyczy. We wniosku trzeba wskazać uzasadnienie chęci zmiany, należy również dołączyć oświadczenie, że uprzednio nie składaliśmy już takiego wniosku.

Ile kosztuje zmiana nazwiska?

Opłata skarbowa związana ze złożeniem wniosku o zmianę nazwiska wynosi 37 zł, dowód uiszczenia wskazanej kwoty należy do niego dołączyć. Jeżeli nasze nazwisko zostało wcześniej bezprawnie zmienione zostajemy zwolnieni z opłaty skarbowej.

Dodaj Twój komentarz