piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Śmierć kredytobiorcy – czy kredyt przepada? Kto dziedziczy kredyt?

śmierć kredytobiorcy

Śmierć kredytobiorcy przekłada się bezpośrednio na sytuację materialną spadkobierców zmarłej osoby. Czy kredyt przepada po śmierci i kto dziedziczy bankowe zobowiązania?

Śmierć kredytobiorcy – co dalej z zaciągniętym długiem?

Przepisy nie odnoszą się wprost do dziedziczenia kredytów i pożyczek, dlatego kwestie związane z tym co się dzieje z zaciągniętym zobowiązaniem po śmierci kredytobiorcy regulują ogólne zasady zawarte w kodeksie cywilnym, dotyczące prawa spadkowego. Na ich podstawie spadkobiercy mają obowiązek spłaty zaciągniętych przez zmarłego długów.

W sytuacji śmierci kredytobiorcy nie ma potrzeby aneksowania umowy, warunki regulowania wszystkich zobowiązań nie ulegają modyfikacji. Spłata, zarówno kredytu samochodowego jak i pożyczki hipotecznej odbywa się według ustalonego harmonogramu. Nie zmienia się wysokość miesięcznej raty oraz przesłanki wypowiedzenia umowy. Jeżeli spadkobiercy nie są w stanie regulować zobowiązania na pierwotnych zasadach istnieje szansa na negocjacje z bankiem w kwestii zmiany systemu spłaty.

Kto dziedziczy kredyt?

Zakres obowiązków jakie przejmuje spadkobierca związany jest min. ze statusem rodzinnym, rodzajem zabezpieczenia jakim dysponuje bank oraz podjętą decyzją w sprawie nabycia lub odrzucenia spadku. Dziedziczenie kredytu odbywa się według ogólnych zasad prawa spadkowego. Kredytobiorca może pozostawić testament, w którym wskazuje osobę dziedziczącą lub proces przebiega w myśl reguł ustawowych.

zobacz także:  Nadpłata kredytu hipotecznego - kiedy jest opłacalna?

Jeżeli spadkodawca dysponował ubezpieczeniem na życie bank występuje z roszczeniem wypłaty sumy zadłużenia wraz z odsetkami do ubezpieczyciela. Brak polisy lub odmowa wypłaty środków sprawiają, że spadkobiercy muszą pokryć długi zmarłego.

W sytuacji, w której jeden ze współmałżonków zaciągnął pożyczkę gotówkową, po jego śmierci obowiązek uiszczenia zaciągniętego zobowiązania przechodzi na drugiego małżonka. Ważne jednak, że w sytuacji braku spłaty bank może dochodzić wierzytelności ze wspólnego majątku jedynie, kiedy zmarły podpisał umowę kredytową za zgodą małżonka.

Jeżeli aktywa masy spadkowej nie wystarczają na pokrycie kredytu można odrzucić spadek w całości lub przyjąć go z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie w tej sprawie trzeba złożyć przed sądem lub notariuszem w terminie do 6 miesięcy od daty otrzymania informacji o powołaniu do spadku.

Jak uniknąć obciążenia spadkobierców kredytem?

Instytucje finansowe, udzielając kredytu osobie starszej lub singlowi, często zabezpieczają się wykorzystując cesję na bank polisy na życie kredytobiorcy. To rozsądna koncepcja na zabezpieczenie bliskich przed koniecznością spłaty zaciągniętych przez siebie długów. W takim przypadku po śmierci dłużnika firma ubezpieczeniowa wypłaca bankowi sumę, która zaspokaja kredyt, a bank odstępuje od wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Kiedy suma ubezpieczenia nie wystarcza na pokrycie zobowiązania w całości spadkobierca wraz z bankiem muszą ustalić harmonogram spłaty pozostałej kwoty zadłużenia.

zobacz także:  Kto może pomoc w spłacie chwilówki? Sposoby na wyjście z długów

Dodaj Twój komentarz