piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Aneks do umowy? Na czym polega aneks?

Zawieranie umowy

Współczesna rzeczywistość, w której funkcjonujemy oparta jest na licznych, zawieranych przez nas umowach. Wiele dziedzin naszego życia bazuje na szeroko pojętej zasadzie swobody zawierania umów. Przepisy kodeksu cywilnego regulują szereg umów, których obowiązywanie trwa przez długi czas. Czasem musimy dostosować treść zapisów umowy do wspólnych potrzeb stron, wtedy należy podpisać aneks do umowy. Czym jest i na czym polega działanie aneksu do umowy?

Czy modyfikacja zapisów w umowie jest możliwa?

Zawarta umowa może, w miarę upływu czasu i jej obowiązywania, ulec zmianom. Dzieje się tak zazwyczaj kiedy wymaga tego interes stron podpisujących dokument. Zmiana okoliczności dotyczących kwestii, które reguluje umowa nie oznacza, że trzeba umowę zerwać a następnie podpisać od nowa.

Czym jest aneks do umowy?

Jest to dokument, który uzupełnia, zmienia lub uchyla warunki zawartego pomiędzy stronami porozumienia. To obustronne oświadczenie woli musi zostać sporządzone w takiej formie w jakiej, uprzednio, została podpisana umowa, której założenia ulegną zmianie. W sytuacji, w której umowa została zawarta w formie pisemnej to nie można jej aneksować ustnie. W przypadku umowy notarialnej aneks również musi zostać udokumentowany w tej formie pod rygorem nieważności. Często już sam dokument zawartej umowy określa w jakiej formie będzie można wprowadzać zmiany.

zobacz także:  Eskorta w cieśninie Ormuz, Facebook usuwa fałszywe konta... - przegląd 25 lipiec 2019

W codziennym życiu często mamy do czynienia z aneksowaniem umów dotyczących kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych. Ważne, aby wiedzieć, które regulacje można korygować, jakie są ograniczenia. Banki najczęściej dokonują zmian w umowie kredytowej w zakresie wysokości marży oraz ubezpieczenia, co w konsekwencji wpływa na wysokość raty zaciągniętego zobowiązania. Warto w takiej sytuacji przystąpić do negocjacji z bankiem.

W jaki sposób poprawnie napisać aneks?

Poprawnie sporządzony aneks musi zawierać odniesienie do zawartej umowy, należy wskazać w nim strony porozumienia. Istotą dokumentu jest wprowadzenie nowych regulacji, zmiana poprzednich zapisów lub uchylenie dotychczas obowiązujących. Ważne, aby zawrzeć w jego treści informację dotyczącą momentu, w którym nowe regulacje wejdą w życie. Najczęściej w aneksach pojawia się stwierdzenie, iż pozostałe postanowienia zawarte w umowie pozostają bez zmian. Podpisany przez wszystkie strony umowy musi zostać do niej dołączony, ponieważ stanowi jej integralną część.

Czy antydatowanie aneksu jest możliwe?

Antydatowanie, czyli wpisanie w dokumencie daty wcześniejszej niż rzeczywista, jest przestępstwem w przypadku kiedy osoba, która jest uprawniona do wystawienia dokumentu potwierdza w nim nieprawdę co do okoliczności, które mają znaczenie prawne. Dlatego aneks w formie notarialnej nie może wskazywać innej daty niż data rzeczywista, notariusz popełniłby przestępstwo. Czasem strony umów decydują się na wpisanie daty wcześniejszej w podpisywanym dokumencie muszą jednak liczy się z tym, że jest to bezcelowe, ponieważ taki aneks nie zawsze będzie miał skutki prawne.

zobacz także:  Jak tanio wyjechać na wakacje?

Dodaj Twój komentarz