wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Rada Polityki Pieniężnej, co trzeba wiedzieć?

polskie monety

Czym zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej? Jakie są jej zadania? Jacy ludzie ją tworzą? Oto ważne informacje o tej instytucji.

Jakie są zadania Rady Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego, mającym corocznie ustalać założenia i realizację polityki pieniężnej państwa. Na czym to polega?

Otóż Rada Polityki Pieniężnej musi przede wszystkim dbać o stabilność polskiego pieniądza. Chodzi o utrzymanie niskiej inflacji. Powinna ona być możliwie jak najbardziej zbliżona do 2,5% i nie przekraczać odchylenia od tej wartości o więcej niż jeden punkt procentowy. Rada opracowuje też strategie dla wzrostu gospodarczego, pod warunkiem oczywiście, że nie będą one przeszkodą w utrzymaniu niskiej inflacji.

Rada Polityki Pieniężnej ma też obowiązek corocznego ustalania założeń polityki pieniężnej i przedstawiania ich Sejmowi wraz z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. W pięć miesięcy od zakończenia roku budżetowego Rada musi też złożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.

zobacz także:  Afery w polskiej polityce. Oszustwa polityków, których internet nie zapomina

Do innych zadań Rady należy ustalanie wysokości stóp procentowych NBP oraz zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, zatwierdzanie planu finansowego NBP i sporządzanie sprawozdań z jego działalności, ustalanie zasad operacji otwartego rynku oraz określanie górnej granicy zobowiązań, które wynikają z kredytów i pożyczek zaciąganych przez NBP w zagranicznych instytucjach finansowych.

Rada jest też zobowiązana do obserwacji sytuacji pieniądza i formułowania odpowiednich ostrzeżeń dla obywateli przed niepewnymi inwestycjami. Działania tej instytucji mają wpływ na nasze codzienne życie, na przykład na wysokość kredytów, jakie zaciągamy.

Jaki jest skład Rady Polityki Pieniężnej?

Radzie Polityki Pieniężnej przewodzi prezes Narodowego Banku Polskiego. Oprócz owego przewodniczącego, w jej skład wchodzi także dziewięciu członków, powoływanych spośród specjalistów z zakresu finansów na okres 6 lat. Trzech spośród nich powołuje prezydent, trzech Sejm i również trzech Senat. Warto wiedzieć również, że funkcję członka Rady można pełnić tylko przez jedną kadencję.

Kto obecnie zasiada w Radzie? W 2016 roku swoją kadencję jako prezesa NBP i tym samym przewodniczącego Rady zakończył Marek Belka. Od tego czasu urząd ten sprawowany jest przez Adama Glapińskiego. Pozostali członkowie Rady to Grażyna Ancyparowicz, Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Jerzy Kropiwnicki, Eryk Łon, Jerzy Osiatyński, Rafał Sura, Kamil Zubelewicz i Jerzy Żyżyński.

zobacz także:  Informatyzacja postępowań sądowych, Cła na towary z Meksyku... - przegląd 31 maj 2019

Jak często odbywają się posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej?

Częstotliwość posiedzeń Rady jest regulowana przez ustawę o NBP, a konkretnie artykuł 16. Zgodnie z tym zapisem, muszą one być zwoływane przez przewodniczącego przynajmniej raz w miesiącu. Co oznacza oczywiście, że jest to niezbędne minimum, natomiast Rada nie musi ograniczać się do tego jednego spotkania miesięcznie. Posiedzenie może być zwołane również w sytuacji, gdy taki wniosek złoży przynajmniej trzech członków.

Ważne ustalenia podczas posiedzeń podejmowane są większością głosów, przy czym w głosowaniu musi brać udział co najmniej pięciu członków Rady, w tym również jej przewodniczący.

Dodaj Twój komentarz