piątek, 5 marca 2021
HotMoney

Rada Polityki Pieniężnej, czym się zajmuje? Czy tylko obniża, podwyższa stopy procentowe?

Wejście do Narodowego Banku Polskiego

Czym zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej? To jeden z ważniejszych organów decyzyjnych jeżeli chodzi o politykę pieniężną państwa, ale chyba mało kto wie, co tak naprawdę leży w jej kompetencjach i jakie ma zadania do wykonania. Warto jest się jednak wgłębić w temat.

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej to organ należący do Narodowego Banku Polskiego. Została ona utworzona w 1998 roku i jest to organ decyzyjny niezależny od rządu, prezydenta i sejmu. Kadencja członków Rady trwa 6 lat, jednocześnie w składzie Rady można być tylko przez jedną kadencję. Dodatkowo aby wejść w do organu decyzyjnego związanego z polityką pieniężną, każdy aktualny członek Rady jest zobowiązany do zawieszenia na czas kadencji jakiejkolwiek działalności politycznej i związkowej. Ich zadaniem jest zadbanie o stabilność polskiego pieniądza na rynku.

Kto jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej?

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi 1 Przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 Członków Rady. Są oni powoływani przez Prezydenta, Sejm oraz Senat. Jak zostało wspomniane kadencja powołanych trwa 6 lat i można być członkiem Rady tylko przez jedną z kadencji. Na ten czas trzeba zawiesić wszelkie inne działalności, szczególnie te związane z polityką.

Jakie są zadania Rady Polityki Pieniężnej?

Do zadań Rady Polityki Pieniężnej należy między innymi ustalanie wysokości podstawowych stóp procentowych, ale nie tylko. Określa także zasady otwartego rynku oraz zasady i tryb naliczania i utrzymania rezerwy obowiązkowej. Dodatkowo zatwierdza również plan finansowy banku centralnego oraz prowadzi i przyjmuje sprawozdania z działalności NBP. Innym zadaniem jest także określanie górnych granic wysokości zobowiązań, które NBP zaciąga w postaci pożyczek i kredytów.

Do obowiązków Rady Polityki Pieniężnej należy też coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej, tworzenie projektów ustawy budżetowej, a także dostarczanie w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego sprawozdania z wykonanych założeń.

Rada Polityki Pieniężnej

Jak i kiedy odbywają się posiedzenia Rady?

Według Regulaminu Rady Polityki Pieniężnej, obowiązkiem przewodniczącego jest zwoływanie posiedzenia Rady przynajmniej raz w miesiącu i w dniu ustalonym przez Radę. Co więcej, harmonogram spotkań jest w pełni jawny, a terminy spotkań zawsze są podobne i najczęściej dotyczą początku oraz końca miesiąca z wyjątkiem okresu wakacyjnego. Rzecz jasna ustalone terminy nie są bezwzględne i mogą się zmieniać, co więcej w wyjątkowych sytuacjach, Rada może zostać zwołana bez wcześniejszego informowania o tym. Wówczas jednak w takim spotkaniu musi wziąć minimalne gremium 5 członków.

Jak podejmowane są decyzje?

Rada Polityki Pieniężnej decyduje o tym jak wygląda kurs pieniądza oraz jak wysokie są stopy procentowe. Śledzenie posiedzeń może więc nam bardzo wiele powiedzieć chociażby o tym, czy danym roku wzięcie kredytu będzie korzystne czy nie. Żeby jednak tak się stało, potrzebne jest głosowanie. Aby ustalić decyzję, konieczna jest większość głosów, przy obecności co najmniej 5 Członków Rady, w tym także samego Przewodniczącego. Jeżeli jednak głosy wyjdą po równo, wówczas głos decydujący ma właśnie Przewodniczący Rady.

komentarze 2

    Dodaj Twój komentarz