wtorek, 16 lipca 2024
HotMoney

Holding, korporacja, koncern, monopol… rodzaje dużych grup biznesowo-kapitałowych

sala konferencyjna

Czym charakteryzują się określone rodzaje dużych grup biznesowo-kapitałowych? Jakie występują między nimi różnice?

Holding – co to takiego?

Holding to forma współpracy co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych, których działalność w ramach tej formy koncentracji gospodarczej jest nakierowana na maksymalizację zysków z konkretnego przedsięwzięcia. W skład holdingu mogą wchodzić jedynie spółki kapitałowe.

Holding powstaje w trybie nabycia akcji innej spółki. Składa się z podmiotu dominującego, który zarządza działalnością holdingu, oraz podmiotów kontrolowanych, których działalność jest na bieżąco poddawana monitoringowi.

Utworzenie holdingu umożliwia lokowanie kapitału w kilku branżach, co pozwala zwiększyć kontrolę nad swoimi środkami i wydajność wykonywania działalności gospodarczej. Za pośrednictwem holdingu jego uczestnicy mogą wprowadzać wewnętrzne systemy kredytowe, które zmniejszają koszty uzyskania zewnętrznego finansowania na pokrycie działalności. Mogą więc oni stosować wewnętrzne ceny transferowe, co umożliwia zmniejszenie kosztów produkcji i usług. Utworzenie holdingu udostępnia też przedsiębiorcom szeroką bazę odbiorców i dostawców na różnych rynkach, dzięki czemu zmniejsza się ponoszone przez nich ryzyko gospodarcze.

zobacz także:  Ustawa o transporcie drogowym, Policyjne emerytury... - przegląd 4 maj 2019

Korporacja – czym się charakteryzuje?

Korporacja to rodzaj organizacji posiadającej osobowość prawną, której istotnym elementem są członkowie. Członkostwo w korporacji musi mieć trwały charakter i być uregulowane wewnętrznym prawem.

Od zwykłej firmy korporacja różni się głównie strukturą i skalą działania. Pracownicy mogą liczyć na długą drogę rozwoju i kariery. Przy tym sama praca przebiega w ściśle kontrolowanych warunkach – jest obwarowana zbiorem sztywnych reguł i zasad. Istotnym elementem funkcjonowania korporacji jest też dbałość o integrację pracowników.

Korporacja nie wspiera indywidualności. Pracownik nie ma żadnej decyzyjności ani realnego wpływu na rozwój firmy, może za to liczyć na stabilne zatrudnienie, bogaty pakiet świadczeń socjalnych i inne przywileje.

Koncern – w jaki sposób działa?

Koncern to ekonomiczna forma organizacji, skupiająca przedsiębiorstwa, które należą do jednego właściciela, jednak zachowują odrębną osobowość prawną. Najczęściej koncern powstaje w wyniku koncentracji kapitału. Dokonuje się to na skutek fuzji firm, w drodze zakupu akcji lub udziałów, a także poprzez wydawanie dla przedsiębiorstwa dominującego zgody na korzystanie z patentów i licencji innych członków koncernu. Współpraca odbywa się w oparciu o koordynację funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez stały organ.

zobacz także:  Ile kosztuje księgowość? Ceny usług w biurach rachunkowych

Struktura koncernu opiera się na istnieniu przedsiębiorstwa dominującego i grupy przedsiębiorstw zależnych, które zachowują odrębność prawną i organizacyjną, lecz są poddane jednolitemu kierownictwu, gdy chodzi o rozstrzyganie najważniejszych kwestii.

Monopol – na czym polega?

Ten rodzaj struktury rynkowej polega na tym, że jedna firma dostarcza całą produkcję dóbr i usług w danym kraju lub na określonym obszarze działalności. Monopol może przybrać formę związków. Przesłanką istnienia monopolu może być posiadanie patentu, praw autorskich albo prawa wyłączności na sprzedaż produktu na danym rynku. Oferowany produkt jest unikatowy, zatem nie posiada bliskiego substytutu, a jednocześnie jest wielu nabywców, z których żaden nie jest na tyle znaczący, by wpływać na kształtowanie ceny. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się technologicznych innowacji monopole mają charakter przejściowy.

Dodaj Twój komentarz