poniedziałek, 27 maja 2024
HotMoney

Czym się różni poręczenie od gwarancji bankowej?

poręczenie bankowe

Zabezpieczenie kredytu czy pożyczki jest dla banku zmniejszeniem ryzyka, związanego z brakiem spłaty zaciągniętego zobowiązania. Instytucje finansowe każdorazowo, indywidualnie weryfikują naszą zdolność do spłaty długu, często też dodatkowo asekurują się poręczeniem lub gwarancją bankową. Czym różni się poręczenie od gwarancji bankowej?

Czym jest poręczenie bankowe?

Instytucja poręczenia ma swoje źródła w przepisach kodeksu cywilnego. Określa ją jako umowę, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, jeśli ten sam tego nie zrobi. W przypadku poręczenia bankowego wierzycielem jest bank, dłużnikiem jest osoba, która zaciągnęła kredyt lub pożyczkę, a poręczycielem zostaje najczęściej osoba fizyczna, np. członek rodziny dłużnika. Przyjmuje ona na siebie obowiązek spłaty długu, jeśli zobowiązany nie wywiąże się z zawartej umowy. W sytuacji, w której nie uregulujemy, w wyznaczonych terminach, kolejnych rat zaciągniętego kredytu bank zwróci się do poręczyciela i od niego będzie egzekwował należną mu płatność. Trzeba wiedzieć, że poręczyciel, po wykonaniu zobowiązania, może zażądać zwrotu środków od dłużnika.

zobacz także:  Leczysz się za granicą? Sprawdź jak otrzymać zwrot kosztów leczenia

Dla osoby, która poręcza dług istotnym elementem jest zawierana umowa poręczenia bankowego. Musi obligatoryjnie zostać sporządzona na piśmie, po rygorem nieważności. Warto zwrócić uwagę, aby w jej treści znalazł się zapis, który umożliwi poręczycielowi dostęp do informacji o każdorazowym braku spłaty kolejnych rat zobowiązania. Niezwykle istotny jest też zapis, który gwarantuje poręczycielowi dostęp do danych o zwiększeniu kwoty pożyczki lub kredytu. Dla swojego bezpieczeństwa poręczyciel powinien dopilnować, aby każda zmiana w umowie kredytowej musiała zostać opatrzona jego podpisem.

Co to jest gwarancja bankowa?

Gwarancji bankowej może udzielić jedynie bank. Zawierana umowa ma charakter jednostronny, gwarantem zostaje bank, który zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty wierzycielowi, jeśli ten nie uzyska określonego świadczenia ze strony dłużnika. W praktyce gwarancja bankowa jest stosowana w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Gwarancja bankowa może być zabezpieczeniem dostawy towaru lub świadczenia konkretnych usług, może być również formalnym zapewnieniem spłaty kredytu w innym banku.

Warunki zawieranej umowy gwarancji bankowej są regulowane, przede wszystkim przepisami prawa bankowego. Tak jak w przypadku umowy poręczenia musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Do umowy bank, każdorazowo, wydaje oświadczenie, w którym musi wskazać walutę w jakiej wypłacone zostanie należne zobowiązanie oraz przesłanki do samej zapłaty.

zobacz także:  Ile będzie kosztować koronawirus gospodarkę światową? Ile Chiny, Polskę? Konsekwencje koronawirusa

Jakie są różnice pomiędzy poręczeniem a gwarancją bankową?

Analizując różnice pomiędzy poręczeniem i gwarancją bankową warto wspomnieć, że gwarancja bankowa ma zdecydowanie szerszy zakres zastosowań. Może być zabezpieczeniem płatności za towary lub usługi, na wypadek niewywiązania się z zawartego kontraktu. Jest wykorzystywana w sytuacjach, kiedy dochodzi do odmowy zawarcia umowy, na wskazanych w ofercie warunkach lub zabezpiecza zwrot wpłaconej zaliczki z tytułu zawartego kontraktu. W odróżnieniu od poręczenia gwarancji udzielają jedynie banki i są to usługi płatne.

Poręczenia bankowe stosuje się najczęściej w przypadku zaciąganych kredytów samochodowych, pożyczek gotówkowych, kiedy bank ma wątpliwości co do spłaty zobowiązania. Gwarancje bankowe są wykorzystywane przy transakcjach na pokaźne sumy, w obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami, a ich kwota nie jest uzależniona od wysokości gwarantowanego zobowiązania.

Dodaj Twój komentarz