sobota, 13 kwietnia 2024
HotMoney

Blokada środków na koncie przez bank, Urząd Skarbowy, ZUS… co robić?

pieniądze i kłódka

Blokada środków na koncie potrafi być naprawdę niemiłą niespodzianką. Co warto o niej wiedzieć? I jak radzić sobie w takiej sytuacji?

Kto może zablokować środki na koncie?

Blokada środków na rachunku bankowym może być dokonana na podstawie dwóch rodzajów egzekucji, administracyjnej z wierzytelności z rachunku bankowego oraz sądowej prowadzonej na podstawie art. 889 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Blokady środków na koncie mogą dokonać uprawnione do tego organy egzekucyjne takie jak Naczelnik Urzędu Skarbowego, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpowiedni organ gminy o statusie miasta, jednostki terytorialne, Izba Celna, a także komornik na zlecenie organu sądowego. Takie czynności podejmowane są wobec osób, które posiadają długi w postaci niespłaconego kredytu, pożyczki, niezapłaconych rachunków za media czy nieuiszczonych mandatów.

W pewnych sytuacjach blokady środków na koncie może dokonać sam bank. Jest on do tego uprawniony, jeżeli wobec jego klienta istnieją podejrzenia wykorzystywania działalności banku do celów przestępczych – chodzi tu między innymi o przestępstwa skarbowe.

zobacz także:  Ile długów mają Polacy, dlaczego nie spłacają długów?

Czego bank nie może?

Organ administracyjny ma obowiązek pozostawić na koncie dłużnika określoną kwotę. Wynosi ona 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie jest to więc 1633 zł netto. Na jej wysokość nie wpływa wielkość zadłużenia.

Istnieje też szereg świadczeń, które nie mogą zostać zajęte. Wolne od zajęć są dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, świadczenia alimentacyjne, rodzinne, otrzymywane z pomocy społecznej i w ramach programu Rodzina 500 plus.

Bank nie ma również prawa pobierać prowizji za realizację tytułu egzekucyjnego. Jest to działanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, nie dotyczy to jednak rachunków firmowych.

Czy musisz zostać poinformowany o blokadzie konta?

Przepisy prawa nie nakładają na bank obowiązku informowania dłużnika o blokadzie środków na jego koncie. Nie musi więc sam z siebie podejmować żadnych działań, żeby przekazać te informacje. Można natomiast, gdy zdamy sobie sprawę z zablokowania konta, zwrócić się do banku z zapytaniem na temat tego, jaka suma została zablokowana, na czyj wniosek i kiedy. Jest to jednak czasochłonne, bo bank ma na odpowiedź tyle czasu, ile ujęto w regulaminie rachunku, najczęściej jest to 7 dni.

zobacz także:  Ryanair przenosi się do Polski! To reakcja na strajki związków zawodowych

Mamy jednak prawo do informacji. Bank nie musi nam jej udzielać, ale powinien zrobić to komornik, Urząd Skarbowy albo inny organ, który dokonał zajęcia. Dlatego warto zadbać, by adres do korespondencji zawsze był aktualny – to na niego będą wysyłane informacje. Zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego list po dwóch tygodniach uznaje się za doręczony, więc dana instytucja ma prawo sądzić, iż dłużnik został poinformowany o blokadzie środków.

Co robić, gdy zablokowane zostaną środki na koncie?

W takiej sytuacji należy udać się do odpowiedniej instytucji, żeby wyjaśnić sprawę. Trzeba pamiętać, że instytucją tą najczęściej nie jest bank. Owszem, blokuje on rachunek, ale na wniosek organu egzekucyjnego. Więc w placówce bankowej nie uda się niczego ugrać w tej kwestii.

Trzeba zwrócić się bezpośrednio do komornika bądź odpowiedniego urzędu, aby uregulować zaległe płatności, czy też porozumieć się w tej sprawie. Po uregulowaniu zaległości, komornik lub urząd powinien wysłać do banku dokumenty, stwierdzające, że można odblokować środki na koncie. Dopiero wtedy problem zostanie ostatecznie zażegnany.

zobacz także:  Pomoc dla ubogich i bezrobotnych - na jaką pomoc od państwa mogą liczyć?

Dodaj Twój komentarz