środa, 29 maja 2024
HotMoney

Nie jesteś w stanie spłacać kredytów – ogłoś upadłość! Upadłość konsumencka

młotek sędziego

Jest sposób na to, by wyjść z długów w sytuacji, gdy nie ma się jak spłacić kredytów. Jest nim upadłość konsumencka. Na czym dokładnie polega? Co musisz o niej wiedzieć? O tym przeczytasz poniżej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja, którą wprowadziły w życie w polskim prawie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2009 r.. Przewidują one możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Kiedy jest to możliwe? Początkowo tylko w sytuacji zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Jednak 31 grudnia 2014 roku wprowadzono nowelizację upadłości konsumenckiej, która zliberalizowała przesłanki ogłoszenia upadłości.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, który jest osobą fizyczną. Nie może prowadzić działalności ani być wspólnikiem spółki. Jego miejscem zamieszkania i stałego pobytu musi być Polska.

Osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką musi być jest niewypłacalna, ale nie ponosić winy za zwiększanie się stopnia niewypłacalności.

Nie może to być osoba, która nie była rzetelna podczas wcześniejszego postępowania upadłościowego. Co więcej dłużnik nie może mieć na koncie dokonania w ciągu 10 lat czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Nie może też być byłym przedsiębiorcą, który złożył właściwy wniosek o upadłość przedsiębiorcy oraz już wcześniej nie umorzono jego długu.

zobacz także:  Telemarketerzy a RODO - jak obchodzą prawo?

Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika (np. choroba, wypadek, utrata pracy).

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby móc zgłosić upadłość konsumencką należy złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

Znaleźć się w nim musi: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel, aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem oraz opis miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, wskazanie okoliczności wniosku, spis wierzytelności i wierzycieli ze wskazaniem ich adresu oraz wysokości i terminu zapłaty, lista zabezpieczeń, oświadczenia co do postawy.

Opłata za wszczęcie postępowania upadłościowego wynosi 30 zł. Postanowienie sądu podawane jest niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz doręczane syndykowi.

Gdy dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, będzie musiał wskazać syndykowi cały swój majątek. To właśnie on posłuży do spłacenia jego długów. Co istotne, sam dłużnik może zaproponować swój plan spłat długów.

Warto wiedzieć, że zajęciu nie podlegają wszystkie składniki majątku, a jedynie te, które mają faktyczną wartość rynkową i są możliwe do zbycia. Nie można zabrać przedmiotów, które zapewniają utrzymanie egzystencjalnych podstaw funkcjonowania dłużnika i jego rodziny.

zobacz także:  Ile kosztuje wymiana oleju?

Co ważne, upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie konsumenta celem przywrócenia mu zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Tak więc konieczne jest wszczęcie postępowania tak, by możliwe było zaspokojenie wierzycieli z faktycznie wartościowego majątku dłużnika.

Dodaj Twój komentarz