wtorek, 16 Październik 2018
HotMoney

Jak zostać egzaminatorem WORD?

kierownica samochodu

Prawo jazdy to jedno z podstawowych i najważniejszych uprawnień, o jakie stara się większość osób zaraz po osiągnięciu pełnoletności. Możliwość prowadzenia samochodu osobowego jest niezwykle potrzebna zarówno w życie prywatnym, jak i zawodowym. Dobra znajomość przepisów ruchu drogowego oraz wysokie umiejętności praktyczne w prowadzeniu samochodu mogą otworzyć nam drogę także do tego, aby zostać egzaminatorem WORD.

Jak zostać egzaminatorem WORD?

Kryteria, jakie muszą spełniać osoby chcące wykonywać zawód egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego są ustalone przez prawo. Ich zadaniem jest sprawdzenie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia samochodu oraz wiedzy teoretycznej z przepisów ruchu drogowego osób, które chcą otrzymać prawo jazdy. Podstawowe warunki to wykształcenie wyższe (obojętnie w jakim kierunku) oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 6 lat. Konieczne jest także odbycie kursu, a także zdanie egzaminu końcowego.

Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na egzaminatorów

Spełnienie podstawowych warunków, to dopiero połowa drogi to tego, aby zostać egzaminatorem WORD. Kandydaci muszą także potwierdzić swoje predyspozycje psychiczne oraz odpowiedni stan zdrowia orzeczeniem lekarskim. Pozostałe warunki to:

  • orzeczenie o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  • uczestnictwo w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 3 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskanie pozytywnej opinii,
  • ukończenie kursu kwalifikacyjnego,
  • zdanie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • bycie wpisanym do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez wojewodę.

Jak wygląda kurs kwalifikacyjny na egzaminatora WORD?

Co ciekawe, kurs ten rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem. Następnie kandydat musi uczęszczać na zajęcia teoretyczne z takich dziedzin jak psychologia, dydaktyka, prawo o ruchu drogowym, technika kierowania i obsługa pojazdu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zadania egzaminatora oraz praktyka egzaminatorska. Najwięcej godzin zajęć poświęconych jest zadaniom egzaminatora, najmniej praktyce egzaminatorskiej, jednak tej dziedzinie poświęcone są dodatkowe godziny zajęć praktycznych. W sumie cały kurs obejmuje 154 godziny zajęć teoretycznych i co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych.

Cały kurs na egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego trwa około czterech miesięcy i kosztuje mniej więcej 4 tysiące złotych. Jeśli chodzi o zarobki egzaminatorów WORD, to reguluje je rozporządzenie z 2007 roku i jest zależne od stopnia, jaki posiada dany egzaminator. Najniższe wynagrodzenie to 2500 zł, natomiast najwyższe wynosi 5000 zł. Pensje te są jednak w rzeczywistości większe dzięki różnego rodzaju dodatkom.

udostępnij: