poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Jak zatrudnić obcokrajowca? Zezwolenie na pracę w Polsce

dokument

W Polsce jest coraz mniejsze bezrobocie, ale wciąż brakuje rąk do pracy. To sprawia, że pracodawcy poszukują pracowników wśród osób, które przyjeżdżają do kraju nad Wisłą w celach zarobkowych. Jak można zatrudnić obcokrajowca? Jak może on pozyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

Zezwolenie na pracę w Polsce – jak zdobyć?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który uprawnia obcokrajowca do podjęcia pracy w Polsce w sposób legalny. Warto jednak wiedzieć, że cudzoziemiec musi posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, który umożliwia podjęcie zatrudnienia. Nie może podjąć w Polsce zatrudnienia, jeśli przebywa w kraju na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych czy z uwagi na interes państwa lub jakieś zobowiązania międzynarodowe. Obcokrajowiec nie może też pracować w naszym kraju, jeśli zezwolenia na pobyt czasowy udzielono ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Warto zaznaczyć, że zezwolenie na pracę jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Tak więc to właśnie osoba, która chce zatrudnić obcokrajowca musi złożyć wniosek. Na całe szczęście zezwolenie na pracę pomoże otrzymać kancelaria, więc osoby, które nie mają doświadczenia w tego typu sprawach, mogą liczyć na fachowe wsparcie. Ale czy zawsze konieczne jest pozyskanie takich dokumentów?

zobacz także:  Kredyt refinansowy a konsolidacyjny – podobieństwa i różnice

Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce?

Okazuje się, że są cudzoziemcy, którzy nie potrzebują pozwolenia na pracę. Nie jet ono wymagane, jeśli obcokrajowiec ma status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, a także jeśli korzysta w Polsce z ochrony międzynarodowej, ma zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, jest małżonkiem obywatela polskiego, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy z racji związku, posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w celu kształcenia się na studiach, a także jeśli ma ważną Kartę Polaka lub jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach.

Warto wspomnieć również o tym, że w związku z niedawnymi zmianami w prawie, zezwolenia na pracę nie potrzebują obywatele Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii. Mają bowiem ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy. Mogą przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, ale jedynie pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia pracodawcy i pisemnej umowy.

zobacz także:  Wskaźnik LTV – czym jest i jak wpływa na kwotę kredytu?

W 2018 roku znowelizowano ustawę, dzięki czemu możliwe jest zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej. Warto jednak zaznaczyć, że nie może być ona wykonywana dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Co więcej, musi być w sektorach takich jak rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka.

Jak zatrudnić obcokrajowca?

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić w swojej firmie w Polsce cudzoziemca, musi złożyć stosowne dokumenty, które to umożliwią. Jakie? Przede wszystkim musi wystąpić o wspomniane już zezwolenie na pracę. Jednak to nie wszystko. Musi również uiścić opłatę:

  • 50 złotych – za pozwolenie na pracę poniżej 3 miesięcy,
  • 100 złotych – za pozwolenie powyżej 3 miesięcy,
  • 200 złotych – w przypadku delegowania na terytorium RP.

Ponadto ciążą na pracodawcy inne obowiązki. Musi informować cudzoziemca o etapach procedury wydania zezwolenia na pracę, jego przedłużenia itp., umożliwić podpisanie umowy w formie pisemnej w języku zrozumiałym dla obcokrajowca i przekazać pracownikowi kopię dokumentów dotyczących zatrudnienia.

Dodaj Twój komentarz