poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney

Ile kosztuje pozwolenie na broń? Kto może starać się o pozwolenie na broń?

pistolet i amunicja

Otrzymanie pozwolenia na broń nie jest w Polsce tak proste jak w innych krajach. Wymaga nie tylko przejścia odpowiednich badań, ale też zdania egzaminu. Naturalnie to wszystko kosztuje.

Kto może otrzymać pozwolenie na broń?

Główny warunek ubiegania się o pozwolenie na broń to wiek wnioskodawcy. Pozwolenie może otrzymać tylko osoba, która ukończyła 21 lat. Poza tym istnieje szereg okoliczności, które stanowią przeszkodę do otrzymania pozwolenia na broń. Nie może ono zostać wydane osobie stwarzającej stałe i realne zagrożenie życia i mienia.

Pozwolenia nie otrzymają zatem osoby z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej. Nie mogą go dostać osoby, które są uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, bądź wykazują istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Ustawodawca dołożył więc po prostu starań, aby broń, jako przedmiot potencjalnie niebezpieczny, nie trafiła do rąk ludzi, którzy mogliby z jej pomocą stworzyć zagrożenie dla innych.

Z tego względu pozwolenie na broń nie może też zostać wydane komuś, kto został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (w tym, co ciekawe, również przestępstwo skarbowe), nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, bądź przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego, a także w sytuacji zbiegnięcia z miejsca wypadku.

zobacz także:  Jak zdobyć wizę do USA?

Jednak nie tylko kwestie ewentualnego stwarzania zagrożenia dla otoczenia są brane pod uwagę. Osoba, która ubiega się o pozwolenie na broń, powinna też posiadać stałe miejsce pobytu na terytorium Polski.

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Aby ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na broń należy złożyć odpowiedni wniosek u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Wniosek powinien zawierać dane osobowe, określenie wnioskowanego rodzaju broni i jej przeznaczenia. Należy do niego dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej, lekarskie i psychologiczne orzeczenie o zdolności do dysponowania bronią, kopię dowodu osobistego, dwie fotografie o rozmiarach 3 cm x 4 cm, oraz dokument wskazujący istotną przyczynę posiadania broni.

Jeżeli broń ma służyć do obrony osobistej, dokument, który dołączymy, powinien wskazywać na występowanie stałego i realnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Jeśli potrzebujemy jej do celów łowieckich, powinniśmy załączyć zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające naszą przynależność do niego oraz posiadanie uprawnień do wykonywania polowań.

Ubiegając się o broń do celów sportowych, do wniosku trzeba dołączyć licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dokument PZSS potwierdzający, że posiadamy sportowe kwalifikacje, oraz zaświadczenie potwierdzające naszą przynależność do stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim.

zobacz także:  Debet, co to jest? Gdzie może wystąpić debet?

Jeżeli broń ma służyć do celów rekonstrukcji historycznych, musimy dołączyć zaświadczenie o członkostwie w stosownym stowarzyszeniu oraz potwierdzające, że bierzemy w jego działalności czynny udział. Chcąc posiadać broń do celów kolekcjonerskich, również trzeba złożyć zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o odpowiednim charakterze.

Broń do celów pamiątkowych? Tu potrzebny będzie dokument potwierdzający jej nabycie w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia. Jeśli natomiast chodzi o broń przeznaczoną do celów szkoleniowych, potrzebny będzie dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim i udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w tym zakresie.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Żeby uzyskać pozwolenie na broń, trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 242 zł. Do tego dochodzą koszty badań i egzaminu. Opłata za badanie lekarskie może wynieść do 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania. Podobnie jest z badaniem psychologicznym. Egzamin też swoje kosztuje – od 100 do nawet 1000 zł w zależności od przeznaczenia broni.

Dodaj Twój komentarz