poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney

Co to jest, jakie ma obowiązki Rada Nadzorcza?

Sala konferencyjna

Funkcjonowanie spółek jest obwarowane mnóstwem przepisów, określających sposób ich działania. Jednym z nic jest powołanie organu Rady Nadzorczej, której zadania, funkcje oraz sposób wybierania członków jest ściśle określony przez przepisy. Warto wiedzieć o tym nieco więcej.

Czym jest Rada Nadzorcza?

Rada Nadzorcza to inaczej organ osoby prawnej, inaczej spółki, sprawujący rolę nadzorczą na spółkami i wszystkimi gałęziami jej działalności. Dotyczy to spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielni. Za powołanie Rady Nadzorczej odpowiada statut danej organizacji, który określa wszystkie zasady włącznie ze sposobem wyboru członków zarządu, tego, kto może nimi zostać oraz na jaką kadencję. Rada Nadzorcza ma wpływ na działalność firmy, jak również na podejmowanie decyzji istotnych dla funkcjonowania spółki oraz samych pracowników.

Jakie funkcje spełnia Rada Nadzorcza?

Jak sama nazwa wskazuje, Rada Nadzorcza sprawuje przede wszystkim funkcję nadzorczą nad wszystkimi firmami wchodzącymi w skład spółki. Między innymi do jej zadań należy badania podejmowanych decyzji przez poszczególne firmy, powoływanie i odwoływane członków zarządu. Dodatkowo odpowiadają za ocenę działalności zarządu oraz ocenę finansową w zgodności z księgami czy też ocenianiem wniosków związanych z podziałem zysków i pokrywaniem strat. Do ich obowiązków należy także coroczne sprawozdanie z tych wszystkich ocen. Rada Nadzorcza odpowiada także za zatwierdzanie rocznych planów działalności spółki czy nabywanie nieruchomości i udziałów. Innymi słowy obowiązku rady są bardzo szerokie, co jednak inaczej, sposób działalności działa nieco inaczej, w zależności od rodzaju spółki.

zobacz także:  Napływ używanych aut w Polsce teraz i kiedyś

Jak działa Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej?

W przypadku spółki akcyjnej, istnienie Rady Nadzorczej jest obligatoryjne, to znaczy obowiązkowe, a w jej skład musi wchodzić co najmniej 3 członków. Rada zajmuje się opiniowaniem sprawozdań przygotowywanych przez zarząd, jak również reprezentuje spółkę, gdy któryś z członków zarządu nie może tego zrobić. Może, choć nie musi zostać także uchwalony regulamin obradowania, a sama rada ma prawo między innymi do zawieszania członków zarządu w ich obowiązkach na określony czas. Jeżeli chodzi o kadencje Rady Nadzorczej, to z zasady nie może trwać ona dłużej niż 5 lat, a same spotkania nie powinny się odbywać rzadziej niż 3 razy w roku.

Jak działa Rada Nadzorcza w spółce z o. o.?

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Nadzorcza sprawuje funkcję typowo nadzorczą, a jej powoła nie jest obowiązkowe w momencie, gdy kapitał zakładowy przekracza 500 000 złotych, a liczba wspólników przekracza 25 osób. W skład Rady mogą wchodzić zarówno wspólnicy spółek, jak i osoby spoza nich, dodatkowo do rady nie może wejść członek zarządu spółki, prokurent ani radca prawny będący zatrudnieni na umowie o pracę. O składzie, w jakim znajduje się Rada, decydują wspólnicy, przy czym co najmniej trzech ich członków musi być powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Kadencja trwa jeden rok, chyba że uchwała spółki mówi inaczej. Rola Rady Nadzorczej: badanie sprawozdania finansowego i podejmowanie uchwał, gdy na zebraniu jest co najmniej połowa członków rady.

zobacz także:  Shell i Gazprom, Kraków bez plastiku... - przegląd 10 kwiecień 2019

Kto może zostać członkiem Rady Nadzorczej?

Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej w większości określone w kodeksie ładu korporacyjnego. Przyjmuje się, aby co najmniej połowa z nich była niezależna od kierownictwa i akcjonariuszy, jednocześnie nie posiadając przy tym konfliktu interesów. Jednakże sposób powoływania Rady zależeć będzie głównie od statu uchwalonego przez spółkę, przy uwzględnieniu ogólnych zasad (np. to, że nie mogą być nimi członkowie zarządów, komplementariusze i radcy prawni). Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie na zasadzie głosowania.

Dodaj Twój komentarz