poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Jakie są rodzaje papierów wartościowych?

kolorowe wykresy z giełdy

Na rynku papierów wartościowych istnieje wiele różnych instrumentów, które pozwalają na wprowadzenie ich do obrotu i inwestycje. Najpopularniejsze są akcje oraz obligacje, jednak warto znać także inne rodzaje papierów wartościowych.

Różne rodzaje papierów wartościowych

Jak już zostało we wstępie wspomniane, są różne rodzaje papierów wartościowych, jednak nie wszystkimi można i opłaca się inwestować na giełdzie. Wśród papierów wartościowych wyróżniamy więc między innymi weksle, czeki, bony skarbowe, listy zastawne, lisy hipoteczne, certyfikaty inwestycyjne czy tak zwane konosamenty, czyli odpowiedniki listów przewozowych w tranzycie morskim. Każdym z tych elementów można handlować, jednak zasady transakcji są dla każdego określane w specjalnym prawie. Większość z nich (jak czeki, weksle czy konosamenty) nie są bardzo spektakularną formą inwestowania.

Oczywiście istnieją również akcje i obligacje, którymi najczęściej handluje się na giełdzie. Rynek akcji jest żywy i niezwykle dynamiczny, obligacje natomiast są nieco bardziej „statyczne”, gwarantują jednak dużo stabilniejszy zysk (zwłaszcza obligacje skarbowe).

Akcje

Akcje to najpopularniejszy instrument na giełdzie. Obrót akcjami polega na kupowaniu i sprzedawania udziałów spółki, która daną akcję wyemitowała. Każde przedsiębiorstwo ma swoją cenę za akcję, którą dyktuje również rynek. Jedna spółka może mieć nawet ponad milion (czasem kilka milionów) akcji. Istnieją mali inwestorzy, którzy kupują pojedyncze akcje – jeśli społeczność „zmówi się” i wykupi łącznie kilka tysięcy akcji, może znacząco podnieść cenę danej spółki. Akcje dzieli się na akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Pierwsze z nich polegają na wpisie akcjonariusza do księgi, drugie nie są rejestrowane, jednak ich nabycie może poskutkować dalszym obrotem (akcjami imiennymi nie można handlować).

zobacz także:  Giełda - definicja, historia, przykłady

Obligacje

Obligacje to element finansowy, którym również można handlować na giełdzie, jednak nie wszystkimi. Na rynku regulowanym (Giełda papierów Wartościowych) można wprowadzać do obrotu tylko akcje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów, zazwyczaj są to obligacje korporacyjne. Obligacje Skarbu Państwa można kupić na rynku nieregulowanym, jednak podmioty, które nimi handlują, są w prawie ściśle określane.

Obligacje to tak zwane dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub określoną spółkę. Inwestowanie w nie polega na zaciągnięciu „pożyczki” u kupującego akcje. Pieniądze z obligacji wprowadzane są następnie przez spółkę albo Skarb Państwa do obrotu i po określonym w umowie czasie zwracane nabywcy z prowizją (określoną w umowie lub nie – zależnie od rodzaju wybranych obligacji). Obligacje skarbowe to bezpieczny sposób inwestowania, ponieważ gwarantem wypłacenia pieniędzy jest w tym przypadku Skarb Państwa.

Dodaj Twój komentarz