Fundusz inwestycyjny, co to jest?

papiery wierzycielskie), fundusze papierów dłużnych (obligacje i bony skarbowe lokowane na długi horyzont inwestycyjny), fundusze branżowe (inwestycja w branże przemysłowe), fundusze rynków zagranicznych (międzynarodowe i globalne)….stabilnego wzrostu (obligacje i bony skarbowe), fundusze agresywnego wzrostu (rodzaj funduszy akcyjnych, charakteryzują się dużym wahaniom), fundusze zrównoważone (kapitał lokowany jest w akcje spółek giełdowych i papiery dłużne), fundusze rynku pieniężnego (kapitał lokuje się w krótkoterminowe pieniądze w

24.01.2019 Finanse, Fundusze